• Λίστα Μαιευτικών Υπηρεσιών
  • Doppler εμβρυομητρικών αγγείων
  • Καρδιοτοκογράφημα (NST)
  • Κυήσεις υψηλού κινδύνου
  • Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος
  • Παρακολούθηση της κύησης
  • Τοκετός VBAC